Personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR

Varför det är viktigt och vad som ingår

Om man använder sig av en byrå som Semantiko för att hantera personuppgifter, måste ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas enligt GDPR. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller en person som hanterar personuppgifter på uppdrag av en annan organisation. Avtalet fastställer hur personuppgifter ska hanteras av personuppgiftsbiträdet och inkluderar bestämmelser om ansvar, sekretess, säkerhet och dataskydd. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att följa alla GDPR-regler och riktlinjer för dataskydd.

Semantiko är en byrå som erbjuder digital marknadsföringstjänster och kan därför hantera personuppgifter i syfte att genomföra marknadsföringsaktiviteter. Om man anlitar Semantiko för att hantera personuppgifter måste man upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal uppfyller man kraven enligt GDPR och säkerställer att personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett avtal som upprättas mellan en personuppgiftsansvarig och en personuppgiftsbiträde. Det är ett viktigt avtal som reglerar hur personuppgifter ska hanteras av personuppgiftsbiträdet. Avtalet inkluderar bestämmelser om ansvar, sekretess, säkerhet och dataskydd.

Det är viktigt att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. En personuppgiftsansvarig organisation kan inte outsourca ansvaret för personuppgifter helt till ett personuppgiftsbiträde. En personuppgiftsansvarig organisation har alltid det yttersta ansvaret för att personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. Men genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal kan organisationen säkerställa att personuppgiftsbiträdet också uppfyller de krav som ställs enligt GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en europeisk dataskyddslag som trädde i kraft i maj 2018. GDPR innehåller bestämmelser om hur personuppgifter ska hanteras av organisationer. En personuppgiftsansvarig organisation måste alltid följa GDPR:s krav på dataskydd. När en personuppgiftsansvarig organisation använder ett personuppgiftsbiträde för att hantera personuppgifter, så ställer också GDPR krav på att organisationen säkerställer att personuppgiftsbiträdet uppfyller GDPR:s krav på dataskydd. Ett personuppgiftsbiträdesavtal kan hjälpa organisationen att säkerställa att personuppgiftsbiträdet också följer GDPR:s krav på dataskydd.

Vad har företagen för skyldigheter?

Enligt GDPR (General Data Protection Regulation) är organisationer som hanterar personuppgifter skyldiga att följa ett antal bestämmelser för att säkerställa dataskydd. Dessa bestämmelser innefattar bland annat:

 • Att personuppgifter bara får hanteras om det finns en laglig grund för behandlingen, till exempel samtycke från den registrerade personen eller om behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal.
 • Att personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.
 • Att personuppgifter endast får samlas in för specifika, uttryckliga och berättigade ändamål och inte användas för andra syften utan samtycke från den registrerade personen.
 • Att personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade.
 • Att personuppgifter inte får lagras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för.
 • Att personuppgifter måste skyddas mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig spridning eller åtkomst.
 • Att organisationer som hanterar personuppgifter måste ha lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att säkerställa dataskydd.

Krav som ska uppfyllas enligt GDPR

För att uppfylla GDPR:s krav på dataskydd måste organisationer vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Dessa åtgärder kan innefatta:

 • Att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till personuppgifterna.
 • Att kryptera personuppgifterna när de överförs eller lagras.
 • Att genomföra regelbundna säkerhetskontroller och riskbedömningar.
 • Att utbilda personalen i dataskyddsfrågor.
 • Att utse en dataskyddsansvarig person inom organisationen.

En personuppgiftsansvarig organisation har det yttersta ansvaret för personuppgifterna som hanteras, men ett personuppgiftsbiträde har också ansvar för personuppgifterna som de hanterar. Ett personuppgiftsbiträde är skyldigt att följa GDPR-reglerna och riktlinjerna för dataskydd. Om det inträffar en överträdelse av dataskyddet är både den personuppgiftsansvariga organisationen och personuppgiftsbiträdet ansvariga.

Överträdelse av dataskyddslagen

Om en överträdelse inträffar är organisationen skyldig att rapportera händelsen till integritetsmyndigheten inom 72 timmar. Personuppgiftsbiträdet måste också informera organisationen om eventuella överträdelser av dataskyddet så snart som möjligt.

 

Vad innehåller personuppgiftsbiträdesavtalet?

Semantikos personuppgiftsbiträdesavtal inkluderar olika bestämmelser för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Avtalet inkluderar följande aspekter:

 • Ansvar: Avtalet reglerar ansvarsfrågor mellan Semantiko och personuppgiftsansvarig organisation. Avtalet fastställer att Semantiko är ansvarig för att följa GDPR:s krav på dataskydd och att organisationen är ansvarig för att säkerställa att Semantiko utför sina uppgifter enligt avtalet.
 • Sekretess: Avtalet inkluderar bestämmelser om sekretess som reglerar att personuppgiftsbiträdet och dess personal måste hålla all information som de har tillgång till konfidentiell och inte sprida informationen vidare utan samtycke från organisationen
 • Säkerhet: Avtalet innehåller bestämmelser om säkerhet, inklusive krav på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Semantiko måste vidta åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, förstörelse, förlust eller skada.
 • Dataskydd: Avtalet reglerar att Semantiko måste följa GDPR:s krav på dataskydd, inklusive kraven på transparens, laglighet, korrekthet, ändamålsbegränsning, dataminimering, integritet och konfidentialitet. Avtalet innehåller också bestämmelser om att personuppgiftsbiträdet inte får överföra personuppgifter utan organisationens samtycke eller utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.
 • Hur personuppgifterna bör hanteras och skyddas enligt lagen: Avtalet inkluderar detaljerade bestämmelser om hur personuppgifterna ska hanteras och skyddas enligt gällande lagstiftning. Detta inkluderar bestämmelser om hur personuppgifterna ska samlas in, lagras, användas, raderas och överföras. Avtalet specificerar också vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som måste vidtas för att skydda personuppgifterna.

 

Med Semantiko kan klienterna säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt, samtidigt som GDPR:s krav på dataskydd uppfylls.

 

Senast uppdaterad: